Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert jaarlijks onderzoeken uit naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken? Is gedaan wat moest worden gedaan en heeft het gekost wat het mocht kosten?

Onafhankelijk onderzoek

De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet, maar zowel de gemeenteraad als de inwoners van Peel en Maas kunnen suggesties doen voor een concreet onderwerp.

U kunt daarvoor contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie, Frank Wijnen. Hij is te bereiken via e-mail rekenkamer@peelenmaas.nl of telefoonnummer 077-306 66 66.

Samenstelling
Naam Functie
Bert Holman Extern lid & Voorzitter
Edward Wezenberg intern Lid
Frits Berben intern Lid
John Timmermans intern Lid
Jeanne Derks Extern Lid
Frank Wijnen Secretaris Rekenkamercommissie

Persbericht

Panningen, 14 februari 2018


Rekenkamercommissie presenteert het onderzoeksrapport het nieuwe besturen.

De rekenkamercommissie concludeert in haar rapport dat in alle geledingen in Peel en Maas positief wordt gedacht over ‘Het nieuwe besturen’. Belangrijkste kanttekening daarbij is dat de gemeenteraad bij ‘het nieuwe besturen’ nog onvoldoende invulling heeft gegeven aan haar eigen rol.

De rekenkamercommissie Peel en Maas is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid van de gemeente Peel en Maas. Op 14 februari 2018 presenteerde de rekenkamercommissie van de gemeente Peel en Maas het onderzoek naar ‘het nieuwe besturen’ aan de gemeenteraad. 

‘Het nieuwe besturen’ is een vertaling door  het college van het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ , waarbij gekozen is voor een bestuurscultuur die gekenmerkt wordt door het aangaan van de dialoog met de burgers. De rekenkamercommissie onderzocht in hoeverre ‘het nieuwe besturen’ herkend, erkend en beleefd worden door de lokale samenleving, gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie van de gemeente Peel en Maas.

Het onderzoek vond plaats in de periode augustus – december 2017. Voor het onderzoek zijn mondeling afgenomen enquêtes met 376 inwoners gebruikt. Geconstateerd wordt uit de enquêteresultaten dat burgers in de gemeente Peel en Maas een sterk gevoel hebben dat de gemeente luistert naar inwoners, hun serieus neemt en iets doet met de inbreng

Daarnaast is onderzoek verricht door middel van  een bijeenkomst met vertegenwoordigers van burgers die in de afgelopen jaren gemeenschapsinitiatieven hebben genomen (de zogenoemde initiatiefnemers), en zijn  interviews met raadsleden, collegeleden en ambtenaren gehouden.

De hoofdconclusie van de rekenkamercommissie is dat in alle geledingen positief gedacht wordt over ‘het nieuwe besturen’. ‘Het nieuwe besturen’ is daarmee geland in Peel en Maas. De belangrijkste kanttekening daarbij is dat de gemeenteraad bij ‘het nieuwe besturen’ nog onvoldoende invulling heeft gegeven aan haar eigen rol: daadwerkelijk ruimte geven aan de lokale gemeenschappen door op hoofdlijnen te sturen en op afstand te monitoren.

Deze rol van de raad zal beter tot zijn recht komen als de raad aan de voorkant  bepaalt hoe (dorps)initiatieven passen binnen de gewenste ontwikkelingen en kaders van de gemeente Peel en Maas en wat de financiële ruimte daarbij is. Bij monitoring door de raad is het van belang te controleren of de beoogde doelen op een doelmatige wijze worden gehaald.

Te downloaden documenten

Pagina opties