Commissievergadering 20 augustus 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 20 augustus 2007

2007 - vergadering BV 04 - 20 augustus 2007
 
De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
 
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 11 juni 2007
Vaststellen
19.45 uur Presentatie
5.
Beleid begraafplaatsen
Mondeling
Informatie
 20.00 uur Raadsvoorstel
6.
Raadsvoorstel tot het vaststellen van de startnotitie en het beschikbaar stellen van een budget van € 16.000,- voor het ontwikkelen van nieuw beleid rondom de begraafplaatsen.
Doel: middels een proces komen tot het vasstellen van nieuw beleid rondom begraafplaatsen in het eerste kwartaal van 2008.
Bijlage:startnotitie begraafplaatsen.
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel tot het bijstellen van het maximumstelsel regionaal prostitutiebeleid.
Doel: aanpassen van het beleid aan de werkelijke situatie en aan jurisprudentie en actuele inzichten om de komen tot een feitelijk nulbeleid.
Vaststellen
20.15 uur Bespreekpunt                                                                            
8.
Inzet BOA’s bespreken met horeca (n.a.v. vorige vergadering)
Mondeling
Bespreken
20.30 uur Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie
9.
Jaaragenda raad en commissies
Niet digitaal beschikbaar
Informatie
20.45 uur Actieve informatie                                   
10.
Rampenplan
Informatie
11.
Regionale organisatieplannen Brandweer en GHOR
Informatie
12.
Notitie buurtbemiddeling
Informatie
21.15 uur Ingekomen stukken                                           
13.
Lijst van ingekomen stukken 20 augustus  2007
Vaststellen
21.30 uur Rondvraag en Sluiting         
 
P.J.M. Craenmehr,
Voorzitter