Commissievergadering 1 april 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 1 april 2008

2008 - vergadering BZ - 1 april 2008

Agenda voor de vergadering van de commissie Burgerzaken van 1 april 2008.


1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht
4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6. Actiepuntenlijst per 27 november 2007
7. Vaststelling advieslijst vergadering 27 november 2007
8. Raadsvoorstel ontwerp WMO prestatieveld Maatschappelijke opvang breed (maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en ambulante verslavingszorg)

9.Voorstel aanpassing artikel 3 en 28 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Limburg West
10.Integrale beleidsnota arbeid en inkomen

Rondvraag en Sluiting