Commissievergadering 21 januari 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 21 januari 2008

2008 - vergadering EO 01 - 21 januari 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Economie en Omgeving van maandag 21 januari 2008 om 20.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
20.45 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 28 november 2007
Vaststellen
21.00 uur Bespreekpunt
5.
Plannen hoek Kennedylaan / Kerkstraat
Mondeling
Informatie
21.45 uur Raadsvoorstellen
6.
Raadsvoorstel inzake voorbereidingsbesluit buitengebied.
Doel: het tegengaan van ontwikkelingen die ongewenst zijn en niet in overeenstemming met recente inzichten en beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Verder het vaststellen van een wettelijke basis om verzoeken om vrijstelling volgens artikel negentien, lid een van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te kunnen honoreren
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel inzake wijzigingen tarieven onroerende-zaakbelastingen
Doel: de aanpassing van de tarieven is noodzakelijk om het genomen principebesluit over de tarieven te concretiseren
Vaststellen
8.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de eerste berap 2008
Doel: de begroting 2008 bij te sturen om gewenste resultaten met door de raad goedgekeurde middelen te kunnen realiseren
Vaststellen
21.45 uurVoortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie
9.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
22.00 uur Actieve informatie
10.
Fijnstofmetingen Molenstraat
Mondeling
Informatie
11.
Visiedocument regio Peel en Maas bestemmingsplan buitengebied, tevens beleid verblijfsrecreatie (procesvoorstel)
Mondeling
Informatie
22.15 uur Ingekomen stukken
12.
Lijst van ingekomen stukken 23 januari 2008
Vaststellen
22.30 uur Rondvraag en Sluiting
 
M.L.M. Verhoijsen,
voorzitter.