Commissievergadering 6 oktober 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 6 oktober 2008

2008 - vergadering EO 06 - 6 oktober 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Economie en Omgeving van maandag 6 oktober 2008 om 20.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
20.45 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 1 september 2008
Vaststellen
20.50 uur: Presentatie
5.
Door directeur van Wonen Helden o.a. over toewijzingsbeleid en sociale huurwoningen
Mondeling
21.10 uur: Raadsvoorstellen
6.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Ringovenpark.
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit in het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening
Vaststellen
21.30 uur: Voortgang beleidsvoornemens / werkprogramma commissie
8.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
21.45 uur: Actieve informatie
21.45 uur: Ingekomen stukken
9.
Er zijn geen ingekomen stukken
-
-
21.50 uur: Rondvraag en Sluiting
 
 
M.L.M. Verhoijsen,
voorzitter.