Commissievergadering 21 augustus 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 21 augustus 2007

2007 - vergadering LZS 05 - 21 augustus 2007
 
De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag                  
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 12 juni 2007
Vaststellen
19.45 uur Raadsvoorstellen                                      
5.
Raadsvoorstel tot vervanging van een opzetzoutstrooier voor de gladheidsbestrijding.
Doel: wegens veroudering van huidige machine een nieuwe opzetzoutstrooier aanschaffen.
Vaststellen
6.
Raadsvoorstel tot vaststelling van het gewijzigde reglement parkeerfonds Helden.
Doel: het huidige reglement is van februari 2000. Gezien de vele nieuw- en verbouw dient het reglement gewijzigd te worden.
Vaststellen
20.15 uur Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie
7.
Jaaragenda raad en commissies
Niet digitaal beschikbaar
Informatie
20.30 uur Actieve informatie                                            
8.
Kwaliteitsverbetering en ondergrondse beregening van groensportvelden
Informatie
9.
Uitbreiding kleedaccommodatie Helden-Dorp (n.a.v. vorige vergadering)
Mondeling
Informatie
10.
Stand van zaken Leefbaarheid
Mondeling
Informatie
11.
Stand van zaken WMO/WWZ/Zorg
Mondeling
Informatie
12.
Stand van zaken sport
Mondeling
Informatie
13.
Stand van zaken Jeugd en Gezin
Mondeling
Informatie
21.15 uur Ingekomen stukken                                                                 
14.
Lijst van ingekomen stukken
21 augustus 2007
Vaststellen
21.30 uur Rondvraag en Sluiting                              
 
A. Matabadal,
Voorzitter