Commissievergadering 15 maart 2007

logo
Zoeken

Commissievergadering 15 maart 2007

2007 - vergadering SBOJ 02 - 15 maart 2007
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Sociaal Beleid Onderwijs en Jeugd van donderdag 15 maart 2007. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 8 februari 2007
Vaststellen
19.45 uur Raadsvoorstellen
5.
Raadsvoorstel tot het evalueren van het totale beleidveld van werk en inkomen en het vastleggen van het beleid in een integrale beleidnota, met als onderliggende kaders de verordeningen en de beleidsregels.
Doel: het totale beleid vastleggen in één coherente beleidsnota, met als onderliggende kaders de verordeningen en uitvoerings
regels
Bijlage: Plan van Aanpak en
Bijlage: Capaciteitsberekening
Vaststellen
6.
Raadsvoorstel tot vaststelling van het onderzoeksplan 2007
Doel: het vaststellen van twee afwijkingen van de verordening
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel tot het vaststellen van de cultuurnota 2007-2010
Doel: het vaststellen van het nieuwe beleid m.b.t. cultuur.
Bijlage: Cultuurnota 2007-2010
Vaststellen
8.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening Wet Inburgering gemeente Helden en de daarbij behorende toelichting.
Doel: kennisnemen van de Wet Inburgering. Verder een besluit nemen over de verordening en de uitvoering voor de subregio door de gemeente Helden
Bijlage: Verordening WI
Vaststellen
20.30 uur Voortgang beleidsvoornemens/werkprogrammacommissie
9.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
20.45 uur Actieve informatie
10.
Bibliotheek, fusie, stand van zaken
Mondeling
Informatief
11.
Overleg met Divosa over budgetten WWB
Mondeling
Informatief
21.00 uur Ingekomen stukken
12.
Ingekomen stukken van 15 maart 2007
Vaststellen
21.15 uur Rondvraag en Sluiting
 
J.W.P.M. van Horen
voorzitter.