Commissievergadering 25 februari 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 25 februari 2008

2008 - vergadering SBOJ 02 - 25 februari 2008
 
Agenda voor de vergadering van de commissie Sociaal Beleid Onderwijs en Jeugd van maandag 25 februari 2008. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
 
Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag 
1.
Opening
 
 
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 24 januari 2008
Vaststellen
19. 45 uur Bespreekpunt    
5.
Schuldhulpverlening (door J. Custers van Vorkmeer)
Mondeling
Bespreken
20.15 Raadsvoorstellen    
6.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West.
Doel: door het op korte termijn doorvoeren van een aantal praktische aanpassingen in de regeling, zorgen we ervoor dat de regeling werkbaar blijft en aansluit bij de nieuwe wetgeving
Bijlagen:
- scan GR
- aanpassing programma AI
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel over het doelmatigheidsonderzoek i.h.k.v. de verordening artikel 213a gemeentewet.
Doel: de raad schrijft in de verordening voor dat er jaarlijks twee onderwerpen worden onderzocht en dat het onderzoeksplan tegelijkertijd met de kadernota wordt voorgelegd.
Met dit voorstel vragen we instemming met het verschuiven van het doelmatigheidsonderzoek ‘debiteurenadministratie’ naar 2008 en de keuze voor één onderwerp in plaats van twee.
Vaststellen
20.30 uur Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma cie   
8.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
20.45 uur Actieve informatie   
20.45 Ingekomen stukken  
9.
Lijst van ingekomen stukken van 25 februari 2008
Vaststellen
21.00 uur Rondvraag en Sluiting          
 
J.W.P.M. van Horen
voorzitter.