Commissievergadering 3 april 2008

logo
Zoeken

Commissievergadering 3 april 2008

2008 - vergadering SBOJ 03 - 3 april 2008
 
Aenda voor de vergadering van de commissie Sociaal Beleid Onderwijs en Jeugd van donderdag 3 april 2008. De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Nr.
Onderwerp
Stukken
Aard agendapunt /
nadere informatie
19.30 uur: Opening, spreekrecht, mededelingen en verslag
1.
Opening
 
Het raadspresidium stelt voor onderstaande agendapunten te behandelen.
2.
Spreekrecht
 
 
3.
Mededelingen
Mondeling
 
4.
Verslag van 25 februari 2008
Vaststellen
19.45 uur: Presentatie
5.
Plan van aanpak Jongerenwerk (door Vorkmeer voor alle raadsleden)
Mondeling
Informatie
20.45 uur: Raadsvoorstellen
6.
Raadsvoorstel tot het ter kennis van het college van B&W brengen van wensen of bedenkingen over een voorgenomen besluit van het college tot deelname aan het Regionaal Inkoopbureau
Vaststellen
7.
Raadsvoorstel tot vaststelling van
  1. de Integrale beleidsnota arbeid en inkomen Meetellen en meedoen.
  2. de bijbehorende verordeningen en intrekking van de huidige verordeningen.
  3. Intrekking van de verordening Sociaal culturele activiteiten en het beleidsplan bijzondere bijstand 2002 met ingang van de datum waarop door het college nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld.
  4. het vaststellen van de programmawijziging.
Bijlagen:
Vaststellen
8.
Raadsvoorstel tot ophoging van de gelden voor schuldhulpverlening
Bijlagen:
Vaststellen
21.15 uur: Voortgang beleidsvoornemens/werkprogramma commissie
9.
Jaaragenda raad en commissies
Bespreken
21.30 uur: Actieve informatie
10.
Evaluatie uitvoeringsprogramma Jeugd en Gezin 2007
Informatie
11.
Uitvoeringsprogramma interculturele dialoog/ mondiaal
Niet digitaal beschikbaar
Informatie
12.
Voortgangsrapportage bouw, inrichting en gebruik van Multifunctioneel Centrum Helden-dorp
Informatie
21.45 uur: Ingekomen stukken
13.
Lijst van ingekomen stukken van 3 april 2008
Vaststellen
22.00 uur: Rondvraag en Sluiting

J.W.P.M. van Horen
voorzitter.