Raadsvergadering 14 februari 2005

logo
Zoeken

Raadsvergadering 14 februari 2005

1. Opening
2. Vragenuurtje
3. Mededelingen
4. Voorstel tot het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2004 en 3 januari 2005.
5. Raadsvoorstel tot het benoemen van een lid voor de CDA-fractie in de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid.
6. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besturingsfilosofie met daarin opgenomen de uitgangspunten voor de bedrijfsvoering, zoals uit te voeren door het college. Bijlage: notitie.
7. Raadsconsultatie over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de uitvoeringsnota integrale handhaving gemeente Helden. Bijlage: notitie.
8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de nota afschrijvingsbeleid. Bijlage: notitie.
9. Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2002.
10. Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2002.
11. Raadsvoorstel tot toekenning van planschadevergoeding aan J.W.M. Beumers.
12. Raadsvoorstel tot toekenning van planschadevergoeding aan Hoeben Panningen Beheer en de heer J.G.H. Hoeben.
13. Raadsvoorstel tot wijziging van de procedureverordening planschadevergoeding gemeente Helden.
14. Raadsvoorstel tot het vaststellen van een aanpassing in de afvalstoffenverordening.
15. Raadsvoorstel tot handhaving van het huidige alternerend afvalinzamelsysteem en beschikbaarstelling van een aanvullend krediet voor de aankoop van twee zijladers voor de afvalinzameling en communicatiemiddelen.
16. Raadsvoorstel tot het nemen van een besluit over de bezwaren van Sannen B.V. / mr. M. Sannen, namens mevrouw F.C.C. de Kleermaeker, tegen het besluit van de raad van 24 april 2004.
17. Ingekomen stukken
18. Sluiting