Raadsvergadering 23 april 2001

logo
Zoeken

Raadsvergadering 23 april 2001

Opening
1. Mededelingen
2. Spreekrecht
3. Vragenuurtje
2. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor de notulen van de raadsvergadering van 26 maart 2001 vast te stellen.
3. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied" -artikel 30 WRO-" vast te stellen.
4. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een vervolg onderzoek te doen naar de realisatiemogelijkheden van een nieuw Cultureel Centrum in Panningen en een raamkrediet beschikbaar te stellen van f 100.000.
5. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het afschrijvingsbeleid vast te stellen.
6. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om financiële medewerking te verlenen aan de Stichting Sporthallen Helden.
7. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om een investeringsbijdrage van f 127.200,-- beschikbaar te stellen aan VV Helden voor uitbreiding van de kleedaccommodatie.
8. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de groeinota "Jong zijn in Helden" vast te stellen als het breed kader voor de ontwikkeling van het integraal jeugdbeleid en om de projectkaart "Jongeren op pad" vast te stellen.
9. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een krediet beschikbaar te stellen voor het in eigendom verwerven van Wvg hulpmiddelen.
10. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor uitvoering te geven aan de "regeling 1% kunst bij projecten" voor de realisering van drie kunstwerken.
11. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een krediet te verlenen voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor legionellapreventie in gemeentelijke accommodaties.
12. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een krediet beschikbaar te stellen voor het verwijderen van de aanwezige asbest en voor de onvoorziene méérkosten van de verbouwing van het pand Kerkstraat 27.
13. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor in te stemmen met en in beginsel deel te nemen aan het vervoerconcept collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv) Peel en Maas.
14. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor in te stemmen met het projectvoorstel beleidskader welzijn, zorg en wonen.
15. Ingekomen stukken
16. Rondvraag