Raadsvergadering 25 juni 2001

logo
Zoeken

Raadsvergadering 25 juni 2001

Opening
1. Mededelingen
2. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2001 vast te stellen.
3. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor in te stemmen met het opgavenprofiel - inclusief bestuursbeeld -.
4. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een krediet te verlenen van fl. 365.000,- voor het vervangen van de riolering in de Raadhuisstraat en de Kapelweg. Het extra krediet te dekken uit de reserve van het GRP.
5. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een extra krediet te verlenen van fl. 500.000,- voor het oplossen van de wateroverlast in de Gouverneur Houbenstraat en omgeving.
6. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om voor een periode van drie jaar vrijstelling te verlenen van de verplichting om het bestemmingsplan
7. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor:
  1. kennis te nemen van het raamplan plattelandsontwikkeling gemeente Helden
  2. te bepalen dat de in het plan geformuleerde actiepunten meegenomen zullen worden in de reconstructie en in h
8. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een bedrag van fl. 100.000,-- beschikbaar te stellen voor het vervaardigen van een Grootschalige Basis Kaart Norm.
9. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor te besluiten tot aankoop/ruiling van grond twee stroken grond voor de aanleg van het fietspad Maasbreeseweg.
10. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor nadere besluiten te nemen ter uitvoering van de nota grondbeleid 1998.
11. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de nota Informatieplanning III vast te stellen.
12. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan het project digitale regio deel te nemen.
13. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de tweede bestuursrapportage vast te stellen.
14. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het jaarverslag 2000 vast te stellen.
15. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een krediet beschikbaar te stellen voor de financiering van een Fietsplan.
16. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om met ingang van 1 juni 2001, PriceWaterhouseCoopers als gemeentelijk accountant te nemen.
17. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de nota en projectkaart "kinderopvang uit de kinderschoenen" vast te stellen.
18. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de verordening premiebeleid Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en vrijlating inkomsten Algemene bijstandswet (Abw), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werkneme
19. Ingekomen stukken
20. Rondvraag