Verordeningen en beleidsregels Helden

logo
Zoeken

Verordeningen en beleidsregels Helden

Beleidsregels & Verordeningen

Hieronder vindt u alle beleidsregels en verordeningen van de gemeente Helden. Als u dubbelklikt op de betreffende beleidsregel c.q. verordening kunt u de achterliggende informatie lezen en/of downloaden. Hiervoor heeft u wel Acrobat Reader nodig. Klik op  downloaden om de desbetreffende beleidsregel of verordening te bekijken en eventueel op te slaan.

 

 

 Beleidsregels en verordeningen

 
 

Programma

Omschrijving/ indeling

Omschrijving beleidsregel/verordening

101

Economische zaken

Nota sociaal-economisch beleid 2006 (raad 27 november 2006 nr. 11-12)

101

.

Marktverordening gemeente Helden (Rbs dd. 13-9-1999 nr. 9-4)

101

.

Instructie marktmeester (B en W dd. 29-4-1997 nr. 18-21)

101

.

Verordening Marktgeld 2009 (raad 1 december 2008 nr. 12-12c)

101

.

Nota vent- en standplaatsenbeleid gemeente Helden ( B en W 2 mei 2006, nr. 18-19) 

101

.

Verordening inzake de winkeltijden (Rbs dd. 25-11-1996 nr. 10-10)

101

.

Werving van ondernemers buiten de gemeente Helden voor het centrumplan de Pit. (raad 16-9-2002 nr. 9-7)

105

Maatschappelijke ondersteuning

Armoedebeleid (b. en w. d.d. 14-8-2001 nr. 33-13

105

.

Verordening Wet Inburgering gemeente Helden (raad 2 april 2007 nr. 4-9)

105

.

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Helden 2007 (Raad 27 september 2006)

105

.

Verordening individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen (Raad 1 december 2008 nr. 12-8)

105

.

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen en verstrekkingenboek individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen (Benw 16 december 2008 nr.51-17)

105

.

Beleidsplan bijzondere bijstand 2001. R 17-12-2001 nr. 12-13

105

.

Integrale beleidsnota Meetellen en meedoen (raad d.d. 21 april 2008, nr. 4-8)

105

.

Verordening Afstemming uitkering (raad 21 april 2008, nr. 4-8) 
-
wijziging van de verordening afstemming uitkeringen (raad 1 december 2008, nr. 12-16)

105

.

Beleidsregels terugvordering en verhaal Wet werk en bijstand (B en W 27 februari 2007, nr. 09-18)

   

105

.

Beleidsregel verhaal Wet werk en bijstand (B en W 2 september 2008, 36-20)

105

.

Beleidsregels rechtmatigheid WWB, Ioaw en Ioaz (B en W 27 februari 2007, nr. 09-23)

105

.

Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik (raad 21 april 2008, nr.n4-8)

105

.

Verordening re-integratie en participatie (raad 21 april 2008, nr. 4-8)

105

.

Verordening toeslagen (raad 21 april 2008, nr. 4-8)

105

.

Verordening cliëntenparticipatie WWB WSW (raad 21 april 2008, nr. 4-8)

105

.

Beleidsregels deelname sociaal-culturele en educatieve activiteiten (college 3 juni 2008, nr. 23-23)

105

.

Kadernota WSW: De klant centraal; verordening Persoonsgebonden budget Begeleid Werken; verordening volgorde plaatsingsbeleid WSW (raad d.d. 16 juni 2008 nr. 6-18)

105

.

Eenmalige extra eindejaarsuitkering minima (benw 11 november 2008 nr.46-26)

105

.

Verordening langdurigheidtoeslag (Raad 12 januari 2009 nr.1-10)

   

105 

.

Beleid collectieve ziektekostenverzekering ( B en W 27-07-2009 nr. 31-34 )

105

.

Beveiligingsnota Suwinet afdeling Werk, Zorg en Inkomen (B en W 19 oktober 2009 nr. 9

 

201

Ruimtelijke ordening

Procedureverordening Planschadevergoeding gemeente Helden (R. 26 juni 1995 nr.6-9 gewijzigd d.d. 26 november 2001 nr. 11-8
gewijzigd 14 februari 2005 nr. 2-13

201

.

Beleid tot afwenteling van planschadeclaims (R. 16 december 2002 nr. 12-15)

201

.

Beleidsregels planschadeovereenkomsten (B en W 13 februari 2007 nr. 07-30)

201

.

Procedureregeling planschadevergoeding 2005 (B en W 23 augustus 2005 34-16)

201

.

Vestiging eerste recht van koop in de kern Egchel (raad 19-2-2001 nr. 2-6c)Vestiging eerste recht van koop in de kern Koningslust (raad 19-2-2001 nr. 2-6e)Vestiging eerste recht van koop in gebied Ringovenpark (raad 19-2-2001 nr. 2-6f)

201

.

Vestiging eerste recht van koop in gebied 2e fase Industrieterrein Panningen (raad 19-2-2001 nr. 2-6a) Vestiging eerste recht van koop in gebied 3e fase Industrieterrein Panningen (raad 19-2-2001 nr. 2-6b)Vestiging eerste recht van koop in gebied 2e fase Bedrijvenpark J.F. Kennedylaan (raad 19-2-2001 nr. 2-6d)

201

.

Exploitatieverordening gemeente Helden 2006 (Raad 26-06-2006 nr. 6-9)

201

.

Vaststelling -reservepositie grondexploitatie –geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2002 en de daarin vermelde bouwterreinprijzen –de nota fonds sanering milieuhinderlijke bedrijven. (raad 16-9-2002 nr. 9-9)

201

.

Vaststelling van de nota fonds bovenwijkse voorzieningen en het fonds herstructurering  per 1 januari 2008 (raad 16 juni 2008 nr. 6-17)

201

.

Beleidsregelpermanente bewoning recreatiewoonverblijven in Helden
-
benw 29 maart 2005 nr. 13-1)

201

.

Beleidsregel artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (B en W 23 augustus 2005 nr. 34-15)

201

.

Beleidsregel artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (B en W 23 augustus 2005 nr. 34-15a)

202

Infrastructuur

Parkeerfonds gemeente Helden (Raad 10 september 2007 nr. 9-10)

202

.

Beleidsregel bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing volgens artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en artikel 7.1. van het Voertuigreglement

202

.

Telecommunicatieverordening gemeente Helden (raad 30 maart 2009 nr. 3-9)

202

.

Beleidsplan Openbare verlichting 2008-2012 (Raad 26 juni 2007 nr. 6-10)

202

.

Beleidsnota GSM-installaties (raad 29 november 1999 nr. 12-10)

203

Milieu

Subsidieverordening inzameling oud papier (Raad 8 oktober 2001 nr. 10-5)

203

.

Ammoniak Reductie Plan Fase 3 (Raad 26-3-2001 nr. 3-12)

203

.

Bodemonderzoek in relatie tot bouwen (b en w dd.9-2-1999 nr. 6-12)

203

.

Nul-situatie bodemonderzoek bij (intensieve) veehouderijen (b en w d.d. 1-6-1999 nr. 22-6)

203

.

Nul-situatie bodemonderzoek bij (intensieve) veehouderijen (b en w d.d. 28-7-1998 nr. 30-24)

203

.

Bodemonderzoek en met name nulsituatieonderzoek in relatie tot o.a. de Wet Milieubeheer (b en w d.d. 11-4-1995)

203

.

Gedoogbeschikkingen ten aanzien van de naleving van de milieuwetgeving (b en w d.d. 8-10-2002 nr. 41-10)

203

.

Handreiking energie, grondstoffen en afval in milieuvergunning (b en w d.d. 19-11-2002 nr. 47-10)

203

.

Afvalstoffenverordening 2007 (raad 15 oktober 2007 nr. 10-10)

203

.

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen en reinigingsrechten 2009 (raad 1 december 2008, nr. 12-12c)

203

.

Verordening rioolrecht 2009 (raad 1 december 2008, nr. 12-12f)

203

.

Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Helden 2006 (raad 27 november 2006)

204

Volkshuisvesting

Verordening staangeld 1999 (woonwagenwet)

- Gewijzigd (raad 13 december 2004 nr. 12-7c)

- Intrekking verordening staangeld (raad 28 november 2005 nr. 11-14c)

204

.

Bouwverordening gemeenten Helden 2003 (raad 15 december 2003 nr. 12-18)
-
Raadsbesluit

- Inhoudsopgave

- Tekst

- Toelichting

204

.

Woonvisie Helden:
-
Woonvisie Helden

- Raadsbesluit (raad 4 juli 2005, nr. 7-11)

204

.

Verordening invoering van een starterslening en een regeling (Raad 26 juni 2007 nr. 6-12)

206

Natuur en landschap

Bomenverordening gemeente Helden (raad 15 oktober 2007 nr. 10-9)

302

Welzijnsontwikkeling

Algemene aanvullende subsidieverordening welzijn (raad 26 januari 2004)

302

.

Kadernota Leefbaarheid 2004-2006 (raad 24 november 2003 nr. 11-7)
-
Raadsbesluit

302

.

Vaststelling projectplan "Lokaal vrijwilligerswerk in de schijnwerper" (Raad 16 september 2002 nr. 9-17)

303

Kunst en cultuur

Regeling Cultuurprijs Helden ( B en W 26 juni 2007 nr. 26-25)

303

.

Regeling GAKU (B en W 26 juni 2007 nr. 26-25)

303

.

Monumentenverordening (Rbs dd. 22-5-1995 nr. 5-18)

303

.

Verordening op het beheer van het fonds voor beeldende kunstwerken.(raad 21-4-1980 nr. 5-1)

303

.

Nota Kunst en Cultuur gemeente Helden 2005 (raad 28 november 2005, nr. 11-12)
-
Gewijzigd (raad 2 april 2007, nr. 4-8)

303

.

Subsidieregeling inzake bijdragen in de buitengewone herstelkosten van kerken in de gemeente Helden 1995 (Rbs dd. 27-3-1995 nr. 3-14)

303

.

Uitvoeringsregeling 1% kunst bij projecten en handhaving verordening  op het beheer van het fonds voor beeldende kunstwerken (raad 5-10-1998 nr. 10-17)

303

.

Beleid volksfeesten (b en w d.dd. 10-12-2002 nr. 50-23)

304

Jeugd en Jongeren

Verordening kinderopvang (Raad 20 september 2004 nr. 9-11)
-
Wijziging Wet kinderopvang gemeente Helden (Raad 17 december 2007 nr. 12-13)

306

Zorg

Gemeenschappelijke regeling voor het indicatieorgaan als bedoeld in art. 9a Algemene wet bijzondere ziektekosten (raad 24-3-1997 nr. 4-6)

306

.

Rookverbod in de gemeentelijke gebouwen (B&W dd. 12 dec 2000 nr. 50-22)

307

Onderwijs

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Raad 20 december 1999 nr. 13-17) (8-10-2001 aangepast aan de euro)

307

.

Verordening leerlingenvervoer 2008 (raad. 1 december 2008, nr. 12-15)

307

.

Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs (Rbs dd. 14-10-1996 nr. 8-9)

401

Bestuursorganen

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordeningambtelijke bijstand, de verordening fractieondersteuning en de instructie voor de griffier. (Rbs 29 maart 2004 nr. 3-6)
Besluit

401

.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de procedure om voor 1 oktober 2007 te komen tot een raadsbesluit over de toekomstige bestuurlijke structuur van de regio Peel en maas omvattende de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel (Raad 23 april 2007 nr. 4a-4)

401

.

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad (Rbs dd. 29 maart 2004 nr. 3-6)

401

.

Verordening op de ambtelijke bijstand 2004 (Rbs. 29 maart 2004 nr. 3-6)

401

.

Verordening op de raadscommissies (Rbs 29 maart 2004 nr. 3-6)

401

.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de gewijzigde verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Helden en het kennisnemen van het reglement van Orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de rekenkamercommissie Helden 2007 (Raad 26 februari 2007, nr. 2-5)

401

.

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Helden (Raad 16 april 2007)

401

.

Verordening Fractieondersteuning (Rbs 29 maart 2004 nr. 3-6)

401

.

Instructie voor de griffier (Rbs 29 maart 2004 nr. 3-6)

401

.

Delegatie bestuursbevoegdheden aan burgemeester en wethouders (Rbs. 14-10-2002 nr. 10-6)

401

.

Verordening commissie bezwaarschriften (Raad dd. 16 december 2002 nr. 12-5)

401

.

Verordening hoorregeling gemeente Helden (Rbs dd. 6-5-1996 nr. 4-7)

401

.

Verordening intern klachtrecht (Raad dd. 26-3-2001 nr. 3-3)

402

Communicatie

Inspraakverordening Rbs dd. 28-11-2005 nr 11-8
Hoorregeling Raad dd. 28 november 2005 nr. 11-9

404

Veiligheid

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen (Rbs dd. 16-12-1996 nr. 11-8)

404

.

Beleidsregel gebiedsontzegging (burgemeester 29 januari 2007)

404

.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Helden 2007 (raad 15 oktober 2007 nr. 10-8)
-
APV 2007
-
APV 2007 toelichting
-
APV 2007 beleidsregels(B&W 18 december 2008, nr. 51-07)
-
APV 2007 formulierenB&W 18 december 2008, nr. 51-08)
-
APV 2007 aanwijzingsbesluiten B&W 18 december 2008 nr 51-09)

404

.

Vaststelling bewaarder, de plaats van bewaring de vergoeding verbonden aan het verwijderen het uitrukken ter verwijdering en het bewaren van voertuigen en de vergoeding voor de administratieve afhandeling (burgemeester  d.d. 4 september 2001)

404

.

Beleid grootschalige evenementen (college d.d. 23 april 2002, nr. 17-9)

404

.

Routering vervoer gevaarlijke stoffen (Rbs dd. 23-11-1998 nr. 11-6)

404

.

Bijstellen maximumstelsel regionaal prostitutiebeleid (raad 10 september 2007 nr. 9-8)

404

.

Drank- en horecaverordening (Rbs dd. 15-9-1997 nr. 8-5)

404

.

Nota integraal horecabeleid(raad 15 december 2003 nr. 12-6),

het raadsbesluit

404

.

Vaststelling van de horecasluitingstijden (Raad 20 februari 2006 nr. 2-6)

404

.

Beleidsregel Verlengde Sluitingstijd (burgemeester 9 september 2008)

404

.

Destructieverordening (Rbs dd. 22-5-1995 nr. 5-12)

404

.

Wegsleepregeling  (burgemeester 15-4-1997)

405

.

Integrale handhavingsvisie (raad 26 april 2004 nr. 4-5)
- Voorstel
- Besluit

406

Brandweer

Verordening brandveiligheid en hulpverlening 2004 (Rbs 29 maart 2004 nr. 3-5)

Besluit

 

406

.

Verordening brandweerrechten 2009 (raad 1 december 2008 nr. 12-12a)

406

.

Brandbeveiligingsverordening (raad 26-4-1993 nr. 5-11)

406

.

Beleidsnota brandweersamenwerking gemeente Helden, Kessel, Maasbree en Meijel en notitie aanzet facilitair bureau brandweer (raad 26-06-2000, nr. 6-5)

406

.

Overeenkomst brandweersamenwerking gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel (raad 26-3-2001 nr. 3-6)

406

.

Rapport  Repressieve Brandweerorganisatie Heldem, Kessel, Maasbree, Meijel (raad 26-3-2001 nr. 3-7)

406

.

Beleidsregel betreffende bevoegdheid tot het verlenen en intrekken van gebruiksvergunningen volgens hoofdstuk 6 lid 1.1 en 1.6 van de Bouwverordening.

407

Burgerzaken

Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (B&W 10 augustus 2009 nr.)

407

.

Beheersreglement GBA (college d.d.9 november 2004)

407

.

Reglement burgerlijke stand (college d.d. 21 augustus 2007, nr. 36-11)

407

.

Kader voor het benoemen van de bijzondere trouwlocaties (R. 4 juli 2005 nr. 7-8)

407

.

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (B&W 31 juli 2007 nr. 31-11)

407

.

Beleidsregel inzake ambtshalve inschrijving van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (B & W d.d. 15 feb 2000

407

.

4e wijziging verordening begraafrechten 1992 (Raad 10 okt 1994 nr. 9-10)

407

.

5e wijziging verordening begraafrechten 1992 (Raad 12 dec 1994 nr. 11-13a)

407

.

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen (Raad 29-1-2001 nr. 5-13)

407

.

Beleidsregel begraven op het oude parochiekerkhof aan de Kerkstraat in Panningen (B&W 22-05-2007 nr. 21-6)

407

.

Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen (B & W dd. 09-01-2007 nr.02-17)

407

.

Verordening lijkbezorgingrechten 2009 (raad 1 december 2008, nr. 12-12b)

407

.

Verordening straatnaamgeving en huisnummering (Rbs 2-9-1996 nr. 7-4)

407

.

Instellingsbesluit Commissie naamgeving (B&W-besluit 17 augustus 2004)

910

Financiering en dekkingsmiddelen

Aanpassen regelgeving aan de euro (B en W d.d. 4 september 2001 nr. 36-17)

910

.

Aanpassen van besluiten aan de euro (B en W d.d. 4 september 2001 nr. 36-16)

910

.

Aanpassen regelgeving aan de euro (Raad d.d. 8 oktober 2001 nr. 10-5)

910

.

Financiële verordening (raad 15 december 2003 nr. 12-7)
aangepast (R. 4 april 2005 nr. 4-5).

910

.

Controle verordening (raad 15 december 2003 nr. 12-8)

910

.

Vaststellen reikwijdte van de accountantscontrole over het begrotingsjaar 2004 (R. 13 december 2004 nr. 12-6)

910

.

Vaststellen van het controleprotocol over het jaar 2006 (raad 26 februari 2007 nr. 2-7)

910

.

Verordening volgens artikel 213a van de Gemeentewet (raad 26 april 2004 nr. 4-6)
- Besluit
-
Gewijzigd (raad 2 april 2007 nr. 4-7)

910

.

Vaststelling onderzoeksplan verordening van de Gemeentewet

Besluit onderzoeksplan 2005 verordening van de Gemeentewet (raadsbesluit 8 november 2004, nr. 11-5)

910

.

Onderzoeksrapportage milieuvergunningverlening onderzoeksplan 2005 verordening dekkingsmiddelen van de Gemeentewet (raad 27 november 2006, nr. 11-6)

910

.

Besluit onderzoeksplan 2006 (raadsbesluit 9 januari 2006, nr. 1-5)

910

.

Verordening op de heffing en invordering van leges(raad 1 december 2008 12-12)

910

.

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Helden 2001 (college d.d. 23 januari 2001, nr. 4-21)

910

.

Verordening onroerende-zaakbelasting 2009 (raad 1 december 2008 nr. 12-12d)
-
Wijziging (raad 9 februari 2009, nr. 2-11)

910

.

Vrijstellen van de OZB-gebruikersheffing (b en w 21 maart 2006 nr. 12-7)

910

.

Verordening toeristenbelasting 2009 (raad 1 december 2008 nr. 12-12)

910

.

Vaststellen verordening baatbelasting centrum Panningen(raad 23 mei 2005 nr. 5-10)

910

.

Intrekking beleidsregel voor het toekennen van de vermindering van de lokale lasten voor huishoudens (zalmsnip) (B en W d.d. 14 maart 2000 nr. 11-10)

910

.

Vaststelling Treasurystatuut Gemeente Helden (Raad 26 november 2001 nr. 11-18)

960

Bedrijfsvoering

Archiefverordening van Helden, 1997 (Rbs 15-12-1997 nr. 12-4)
en aanpassing (raad 15 december 2003 nr. 12-5)

960

.

Besluit overbrenging archiefbescheiden + beperking openbaarheid (B & W dd. 20-1-1998 nr. 3-30)

960

.

Besluit informatiebeheer Helden, 1997 (B & W dd. 20-1-1998 nr. 3-31)
-
vaststelling besturingsfilosofie(raad 14 februari 2005, nr. 2-6)
-
vaststelling besturingsmodel (b&W 6 juni 2006 nr. 23-06)

960

.

Regeling inzake budgethouders (Besluit B en W dd. 3-8-1999 nr. 31-31
-
Gewijzigd (B en W d.d. 2 januari 2007, nr. 01-09)

960

.

Verordening onkostenvergoeding wethouders R. 14-12-1992 nr. 9-13

960

.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden  gemeente Helden Raad 28-1-2002 nr. 1-5

960

.

Rechtspositie en 
-
wijziging (B&W 6 april 2006)www.car-uwo.nl
-
wijziging in de car-uwo 13 mei 2008
-
wijziging in de car-uwo 20 juni 2008
-
wijziging in de car-uwo 8 oktober 2008

- wijziging in de car-uwo 28 november 2008

- wijziging in de car-uwo 29 januari 2009
-
wijziging in de car-uwo 19 augustus 2009

960

.

Regeling wachtdienstvergoeding (B&W 19 december 2006 nr. 51-7

   

999

.

Verordening gunning opdrachten door toekenning van uitsluitend recht (raad 16 juli 2009 nr. 7-5)

999

.

Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen (Rbs dd. 22-5-1995 nr. 5-8)