E. Verbonden partijen

HOME  |  Paragrafen  |  E. Verbonden partijen

E. Verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden verstaan deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft en een financieel belang en waarbij de participaties zijn gericht op de behartiging van het publieke belang.

Het oprichten van een deelneming behoort in het duale stelsel bij het college van B&W. Het accent van de raad verschuift naar de kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de bestuurlijke participatie. Het college legt verantwoording af.

Top