Vergadering Beeldvorming (B) cie nwe stijl 23-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en korte uitleg door de voorzitter

2 Bestemmingsplan Kerkstraat - JF Kennedylaan Panningen (2019-022)

Op deze locatie waren voorheen twee bedrijven gevestigd. De bedrijven zijn inmiddels gesloopt en de bodem is gesaneerd en bouwrijp gemaakt. Het voornemen is op de locatie 15 woningen te bouwen. Om het plan mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen.Tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning is door enkele buurtbewoners een zienswijze ingebracht die betrekking had op de vrees voor geluidsoverlast vanwege de toe te passen warmtepompen. Na gesprekken met buurtbewoners is afgesproken dat enkele warmtepompen worden voorzien van een geluiddempende omkasting. De zienswijze tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning is daarop ingetrokken. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is geen  zienswijze ingediend.

3 Bestemmingsplan paardenhouderij Roggelseweg 89 Egchel (2019-023)

Het voornemen bestaat op de Roggelseweg 89 te Egchel een paardenhouderij te realiseren. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend.

4 Bestemmingsplan omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Rijksweg 50 te Kessel (2019-024)

Het voornemen bestaat de bestaande bedrijfswoning op de Rijksweg 50 te Kessel om te zetten naar een reguliere woning. De voormalige stal ten oosten van de woning zal hierbij tevens worden gesloopt. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend

5 Bestemmingsplan Oude Heldenseweg 3B te Maasbree (2019-026)

Het voornemen bestaat om het bouwblok aan de Oude Heldenseweg 3b te Maasbree te veranderen en uit te breiden. Tevens wordt de bestaande bedrijfswoning omgebouwd tot kantoor, berging en opslaglocatie. Het plan voorziet in een verandering en vergroting van het bouwvlak waardoor het bouwvlak efficiƫnter kan worden gebruikt. Een deel van het bestaande bouwvlak wordt verwijderd van de plankaart. Hierdoor blijft een bouwvlak over van 1,5 ha. Binnen het bouwvlak wordt een verblijfslocatie voor de huisvesting van 40 tijdelijke arbeidsmigranten gerealiseerd (permanente voorzieningen voor 20 plaatsen en tijdelijke voorzieningen voor 20 plaatsen), die tijdens de oogstwerkzaamheden werkzaam zijn op het bedrijf. De vergroting van het bouwvlak voldoet aan het beleid van de gemeente Peel en Maas en het plan voor de tijdelijke huisvesting van 40 arbeidsmigranten voldoet aan de huidige beleidsregel huisvesting tijdelijke arbeidskrachten Peel en Maas. Om dit voornemen mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en daarbij is door buurtbewoners een zienswijze ingediend. Met de indieners van de zienswijze heeft overleg plaatsgevonden en zijn nadere afspraken gemaakt met de omwonenden om de verkeerssituatie ter plaatse nader te bekijken. De zienswijze is hierop ingetrokken en er zijn verder geen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingslan ingediend.

6 Sluiting

Pagina opties