Vergadering Opiniërende Raadsvergadering 11-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Tijd:19:00
Voorzitter:W.J.G. Delissen-van Tongerlo

LET OP HET AANVANGSTIJDSTIP IS VERVROEGD NAAR 19.00 UUR

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuurtje

3 Vaststelling agenda

4 Mededelingen

5 Spreekrecht

Opiniërende vergadering

6 POL-uitwerking Regionale visie Land- en tuinbouw NL en Regionaal RKK (2019-030)

In het in 2014 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014) heeft de provincie de ambitie vastgelegd om in Limburg een leef- en vestigingsklimaat van voortreffelijke kwaliteit te realiseren. Het creëren van een nog aantrekkelijker landelijk gebied is van belang voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de hele provincie. Bewust van de regionale verschillen in Limburg heeft de provincie de gemeenten uitgedaagd om op regionaal niveau bepaalde POL-thema’s verder uit te werken. Zo zijn er op regionaal niveau in de periode 2015 tot heden diverse visies vastgesteld, waaronder de regionale visie wonen, detailhandel, werklocaties, vrijetijdseconomie en energie. De met dit voorstel voorliggende visie land- en tuinbouw en het ruimtelijk kwaliteitskader zijn de laatste nog vast te stellen visies. Het doel is dat de land- en tuinbouw in de regio Noord-Limburg een sterke economische sector is en kan blijven. Dit is alleen mogelijk indien de ontwikkeling van agrarische bedrijven blijft bijdragen aan de (ruimtelijke) kwaliteit van het landelijk gebied.

7 Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel (2019-032)

In 2017 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 250.000 aan het schoolbestuur van Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM) Den Doelhof. Als voorwaarde hierbij is opgenomen dat het definitieve plan voor de bouw aan de raad wordt voorgelegd. In 2018 is een eerste ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerpheeft weerstand  opgeroepen bij de naastgelegen omwonenden van de school. Daarom is een tweede ontwerp gemaakt en hierbij is nadrukkelijk naar de omgeving gekeken. Dit heeft geleid tot een ontwerp waarin zowel de school als de kinderopvang Stichting Kinderopvang Meijel (SKM) geheel nieuw gebouwd zouden worden. Gebleken is dat volledige nieuwbouw van de kinderopvang voor SKM niet haalbaar is. Na onderzoek of bouwen met SMV voor de school een optie is, heeft de school aangegeven te willen bouwen op de traditionele manier. Daarom is een derde ontwerp gemaakt dat thans ter kennisname voorligt.

8 1e Bijstellingsrapportage 2019 (2019-034)

Tweemaal per jaar neemt de raad een besluit over de tussentijdse begrotingswijzigingen in het voorjaar en in het najaar die worden gerapporteerd in de bijstellingsrapportages.  De raad neemt een besluit over de eerste bijstellingsrapportage.

9 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (2019-028)

De APV is een instrument waarmee de gemeenteraad als aanvullimg op wetgeving lokaal maatwerk kan leveren op het gebied van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid en uiterlijk aanzien van de gemeente. De APV van de gemeente Peel en Maas is grotendeels gebaseerd op de model-APV. van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Periodiek wordt de model-APV van de VNG geactualiseerd. De huidige actualisatie van de APV heeft met betrekking op aanpassingen aan hogere wetgeving, jurisprudentie en een aantal correcties.

10 Bestemmingsplan Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo (Recreatiepark De Berckt)

Recreatiepark De Berckt huisvest momenteel in strijd met de recreatieve bestemming arbeidsmigranten op het vakantiepark. Deze al jarenlang bestaande situatie is vanaf december 2014 met tijdelijke omgevingsvergunningen gelegaliseerd als overbrugging naar de gewenste eindsituatie. Die bestaat uit de verplaatsing van de huisvesting van arbeidsmigranten naar het voormalige circuit en opwaardering van het vakantiepark. Vanaf medio november 2016 heeft een bestemmingsplan dat dit regelt in ontwerp ter inzage geleden. Omdat De Berckt toen nog niet voldeed aan alle verplichtingen uit het op dat moment geldende beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, heeft de procedure stilgelegen. Inmiddels voldoet De Berckt aan haar verplichtingen vanuit het oude én het nieuwe gemeentelijke beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zodat de procedure verder kan gaan. Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen en tegen het plan zijn 7 zienswijzen ingebracht. Van de 7 ingebrachte zienswijzen is er 1 ingetrokken, is er 1 juridisch-inhoudelijk van aard en zijn er 4 praktisch-inhoudelijk van aard. De ingebrachte zienswijzen vormen geen reden voor verdere aanpassingen of een ander standpunt.

11 Bestemmingsplan Herbouw horecazaak met 7 woningen aan de Helenaveenseweg 2 te Grashoek (2019-031)

Het voornemen bestaat om de locatie op de hoek Roomweg – Helenaveenseweg in Grashoek te herontwikkelen. De voorheen aanwezige bebouwing is in februari 2017 door brand verwoest. De ontwikkeling bestaat uit het herbouwen van de door brand verloren gegane bebouwing van een restaurant met bedrijfswoning, alsmede uitbreiding met commerciële ruimten en zes appartementen. Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen en tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht

12 Bestemmingsplan VIOS - Pastoor Knippenberghstraat (2019-033)

In de ‘Kop van Beringe’ aan de Meijelseweg 6 - 8 was vroeger het horecabedrijf VIOS gevestigd. De activiteiten van dit bedrijf zijn al geruime tijd geleden beëindigd. De nieuwe eigenaren willen de VIOS-locatie graag reactiveren en transformeren tot een modern “Full Service Business Center”. Dit via de realisatie van een kantoorlocatie met een goede uitstraling waar verschillende kleine bedrijfjes zich kunnen vestigen of waar tijdelijk een werkplek gevonden kan worden. In de exploitatie is het de bedoeling om naast het Business-centrum ook een brasserie te beginnen en exploiteren. Deze laatste functie past binnen het op dit moment geldende bestemmingsplan. Om de vestiging van een Business-centrum mogelijk te maken is binnen de gemeentegrenzen gezocht naar een locatie waar vierkante meters met een kantoorfunctie zouden kunnen worden gesaneerd. Dit om per saldo geen toevoegingen te hebben in dit marktsegment. Als geschikte locatie is daarbij de Pastoor Knippenberghstraat 11 in Helden gevonden. Deze locatie is als kantoorlocatie overbodig en niet meer in gebruik gebleken. Daarbij bestaat de wens ter plaatse een woning te realiseren. Om dit mogelijk te maken zal uit de woningvoorraad een bouwmogelijkheid worden ingezet. Aangezien verder de bedrijfswoning bij de VIOS-locatie verdwijnt zal dit per saldo niet leiden tot wijziging in de balans van gemeentelijke woningvoorraad. Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen en tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht.

13 Zienswijze BSGW begroting 2020 (2019-036)

De gemeente neemt deel aan verbonden partijen gebaseerd op Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Ieder jaar moeten de verbonden partijen hun begroting voorleggen aan de gemeente en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. In een zienswijze geeft de raad zijn bemerkingen aan bij de begroting voor 2018. De zienswijze wordt voorbereid door een breed samengestelde werkgroep uit de raad, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze is een breed draagvlak uit de raad geborgd.

14 Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2020 (2019-037)

De gemeente neemt deel aan verbonden partijen gebaseerd op Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Ieder jaar moeten de verbonden partijen hun begroting voorleggen aan de gemeente en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. In een zienswijze geeft de raad zijn bemerkingen aan bij de begroting voor 2018. De zienswijze wordt voorbereid door een breed samengestelde werkgroep uit de raad, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze is een breed draagvlak uit de raad geborgd.

Besluitvormende vergadering

15 POL-uitwerking Regionale visie Land- en tuinbouw NL en Regionaal RKK (2019-030)

16 Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel (2019-032)

17 1e Bijstellingsrapportage 2019 (2019-034)

18 Wijziging APV (2019-028)

19 Bestemmingsplan Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo (Recreatiepark De Berckt)

20 Bestemmingsplan Herbouw horecazaak met 7 woningen aan de Helenaveenseweg 2 te Grashoek (2019-031)

21 Bestemmingsplan VIOS - Pastoor Knippenberghstraat (2019-033)

22 Zienswijze BSGW begroting 2020 (2019-036)

23 Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2020 (2019-037)

24 Sluiting

Pagina opties