Agenda RondeTafelGesprekUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 22 oktober 2013
19:30-22:00 uur, locatie Gemeenschapshuis 't Erf, Kapelaan Nausstraat 5 te Egchel


Voorzitter:de heer Peter Craenmehr, raadslid


 
1 Bestemmingsplan wijziging bestemming Hof 8 te Meijel (2013-078)(programma 1)
 

Het college heeft in principe ingestemd met de sanering van de varkenshouderij, de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing, de realisering van een kinderdagverblijf en het bouwen van een nieuwe burgerwoning. In verband met de crisis is de ontwikkeling onder druk komen te staan en is afgezien van realisering van het kinderdagverblijf. Doelstelling is te komen tot een sanering en herontwikkeling van de locatie Hof 8 te Meijel. Het voorstel draagt bij aan de realisering van de doelstelling en de uitvoeringsafspraak uit de programmabegroting.

 

 
2 Bestemmingsplan uitbreiding C1000 te Panningen (2013-077)(programma 1)
 

De eigenaar van de C1000 in Panningen heeft al enkele jaren plannen de supermarkt ui te breiden. Dit is wenselijk gezien de goede omzetresultaten van de winkel. De uitbreiding wordt gecombineerd met een transformatie in een Jumbo Supermarkt. Omdat de geplande uitbreiding niet past in het geldende bestemmingsplan, is het bestemmingsplan in procedure gebracht. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de uitbreiding C1000 planologisch te regelen en het zienswijzenverslag en aanpassing vast te stellen.

 
3 Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Tangbroek (2013-075)(programma 1)
 

De gemeente Peel en Maas heeft het initiatief genomen voor de bestemmingsplanherziening uitbreiding van prioritair glastuinbouwconcentratiegebied Tangbroek met ca. 40 ha glas.

Het gaat in hoofdzaak om uitbreiding van bestaande (glastuinbouw)bedrijven. Via de in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid kan voor de uitbreiding een wijzigingsplan worden vastgesteld. Op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders aan de raad wordt vastgesteld dat de ontwikkelmogelijkheden van Tangbroek planologisch worden geregeld.