Vergadering RondeTafelGesprek 12-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis De Wieksjlaag te Beringe
Tijd:19:30-22:00
Voorzitter:dhr. John Timmermans

AGENDAPUNTEN:

1 Intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 (2012-060)(programma 1)

Aantekening:

Om planologisch sturing te geven aan de ontwikkeling van het Klavertje 4-gebied hebben de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venlo in samenwerking met de provincie Limburg een intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld (daarbij horen ook een milieueffectrapport (planMER) en Gezondheidseffectscreening (GES)). Met deze structuurvisie wordt de beleidsmatige basis gelegd voor verdere uitwerking van het Klavertje 4-gebied.

2 Reststrokenbeleid (2012-066)(programma 1)

Aantekening:

De Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 beschrijft het uniform algemeen beleid binnen de gemeente Peel en Maas met betrekking tot (reststroken) van grond. Deze stroken grond zijn (gedeeltelijk) percelen grond, eigendom van de gemeente, maar niet functioneel (meer) voor de openbare ruimte. De nota was al eerder onderwerp van een raadsdebat, maar is nu verder uitgewerkt. Er is ook draagvlak gecreëerd door overleg met een werkgroep met gebruikers/huurders van (rest)stroken.

3 Bekostiging nieuwe basisschool Beringe (2012-068)(programma 3)

Aantekening:

Het plan is aan de Kanaalstraat in Beringe op de locatie van de oude school rondom het Kerkplein een brede school te realiseren. Daartoe dient een krediet van € 1.520.000 beschikbaar te worden gesteld.

Pagina opties