Vergadering RondeTafelGesprek 04-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis Eik, Lindelaan 4 te Kessel-Eik
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:dhr. Rob Willems, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Bestemmingsplan Logiesgebouw Rijksweg 1 te Kessel-Eik

Het gemeentebestuur heeft in 2010 een principeverzoek ontvangen voor de huisvesting van 40 tijdelijke buitenlandse werknemers op het adres Rijksweg 1 te Kessel-Eik. Er is in 2011 een verzoek om herziening van het bestemmingsplan ingediend. In het voorjaar van 2012 heeft het college ingestemd met een ontwerpbestemmingsplanprocedure. Gedurende de termijn van inzage zijn drie zienswijzen ontvangen. Het zienswijzenverslag maakt deel uit van het gehele dossier. De zienswijzen geven geen aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

3 Kaderstelling beheer openbare ruimte

Nadat de raad in november 2011 het procesvoorstel voor het programma 1.4 Openbare Ruimte vaststelde, volgde in het voorjaar van 2012 de vaststelling van de ontwikkelrichting van de kaderstelling van dit programma. Met het voorstel dat nu voorligt geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol van de raad voor het programma 1.4 openbare ruimte.

4 Sluiting

Pagina opties