Vergadering RondeTafelGesprek 04-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94, 5988 AH Beringe
Tijd:19:30-22:00
Voorzitter:De heer Rob Wanten, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Bestemmingsplan multifunctioneel landgoed De Berckt te Baarlo (2012-125)(programma 1)

Sinds 2005 zijn door het Kasteel De Berckt in Baarlo diverse ontwikkelingen in gang gezet waarvoor ruimtelijke procedures zijn doorlopen. Deze ontwikkelingen houden onder andere verband met aanvragen voor een bestemmingsplanherziening in verband met aanvragen voor groepsaccommodatie, de aanleg van een negenholes golfbaan alsmede mogelijkheden voor grootschalige en kleinschalige evenementen. Burgemeester en wethouders stellen voor het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan multifunctioneel landgoed De Berckt Baarlo gewijzigd vast te stellen.

2 Uitgangspunten en richtingen integrale veiligheid, veiligheidsvelden (2012-122)(programma 5)

De uitgangspunten en richtingen integrale veiligheid worden uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan Peel en Maas. Op initiatief van de raad is het voorstel om de sluitingstijden horeca te bespreken in een afzonderlijke bijeenkomst in januari 2013 voor alle betrokken partijen, waaronder horeca, politie en inwoners van onze gemeente. Hierover kan besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van 5 februari 2013.  Het college stelt de raad voor de uitgangspunten en richtingen van de raad vast te stellen.

3 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2013-2016 (2012-126)(programma 2)

Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden, die voor de gemeenten gevolgen heeft. Als onderdeel van deze wet hebben de gemeenteraden uitdrukkelijk de opdracht om tenminste eenmaal in de vier jaar een “richtinggevend ”plan voor schuldhulpverlening vast te stellen. De opdracht aan de gemeenten houdt in dat de gemeenten op basis van de nieuwe wetgeving noodzakelijke ondersteuning wordt geboden, gericht op het voorkomen en aanpakken van problematische schulden. Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening voor de periode 2013-2016 is bij dit voorstel gevoegd.

4 Toekomstig aanbod van zwemwater (2012-127)(programma 3)

Er zijn heroverwegingen nodig om te bepalen in hoeverre de gemeente in de toekomst nog verantwoordelijk is voor bepaalde taken en voorzieningen; dit is ook van toepassing voor het aanbod van zwemmen in Peel en Maas. In het bijzonder komt hierbij de exploitatie van zwembad De Waterloat in Panningen aan de orde. Het voorstel dat nu voorligt heeft tot doel om uitgangspunten en richtingen voor het toekomstige beleid voor het aanbieden van zwemwater voor de inwoners van Peel en Maas vast te stellen.

Pagina opties