Vergadering RondeTafelGesprek 22-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Niëns, Baarlosestraat 2 te Maasbree
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:mevr. Vivian Moonen, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Bestemmingsplan Buitengebied (2013-002) (u kunt de documenten raadplegen via de vergadering van het Technisch Overleg (TO) van 8 januari 2013)

Het Bestemmingsplan Buitengebied is klaar om vastgesteld te worden. De afgelopen periode zijn de ingekomen zienswijzen, die ingediend zijn naar aanleiding van het ontwerpplan, behandeld. Dit heeft tot enkele aanpassingen van het bestemmingsplan geleid. Daarnaast is alles nog eens uitvoerig doorgenomen om ervoor te zorgen dat er een kwalitatief goed (juridisch houdbaar) plan ligt. Het doel van het bestemmingsplan Buitengebied is het harmoniseren van de verschillende bestemmingsplannen tot één plan en het flexibeler maken van het bestemmingsplan zodat inwoners en bedrijven in Peel en Maas zoveel mogelijk met dezelfde, zo ruim mogelijke, regels te maken hebben.

De stukken voor dit agendapunt zijn als volgt te raadsplegen:

Toelichting voor gebruikers op extranet onder het kopje openbare vergaderingen aanklikken TO2 :

Deel 1 raadsvoorstel, raadsbesluit, zienswijzen, toelichting op bp totaal bp, verbeelding legenda totaal bp, regels bp;

Deel 2 toelichting per deelgebied

Deel 3 verbeelding per deelgebied. De verbeeldingen 6, 8, 10 en 11 liggen ter inzage in de leeskamer. De kaarten zijn te groot voor internet en extranet

Deel 4 regels per deelgebied

Deel 5 toelichtingen per deelgebied gesplitst let op het bestand van bijlage 25, dat moet nog worden aangevuld.  

Het advies is om te voorkomen dat uw I-pad te vol raakt om in ieder geval deel 1 te downloaden voor de vergadering van het TO. Indien u te weinig ruimte hebt op de i-pad lukt het niet om te downloaden. Het downloaden vraagt veel tijd!!!!

Toelichting voor gebruikers op internet

Deel 1 raadsvoorstel, raadsbesluit, zienswijzen, toelichting op bp totaal bp, verbeelding legenda totaal bp, regels bp;

Deel 2 toelichting per deelgebied

Deel 3 verbeelding per deelgebied. De verbeeldingen 6, 8, 10 en 11 liggen ter inzage in de KCC. De kaarten zijn te groot voor internet en extranet

Deel 4 regels per deelgebied

Deel 5 toelichtingen per deelgebied gesplitst let op het bestand van bijlage 25, dat moet nog worden aangevuld.  

2 Sluitingstijden horeca (2013-008)

Op 18 december 2012 heeft de raad de uitgangspunten en richtingen voor het integrale veiligheidsplan vastgesteld, echter met uitzondering van het onderdeel sluitingstijden van de horeca. Het college neemt vooralsnog het standpunt in om de huidige regeling voor de sluitingstijden te handhaven. Ook is het college voorstander van behandeling van dit thema tijdens een openbare bijeenkomst met horeca, inwoners en politie. Het onderdeel sluitingstijden horeca komt bovendien k aan de orde tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van dinsdag 22 januari 2013 te Maasbree.

3 Investeringen MFA Hart voor Maasbree (2013-007)

Pagina opties