Vergadering RondeTafelGesprek 26-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeenschapshuis De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3 te Grashoek
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:de heer Peter Craenmehr, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Beleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten en aanpassing APV (2013-011)(programma 1)

Aantekening:

Het beleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten Peel en Maas is vastgesteld bij raadsbesluit van  25 januari 2011. In het beleid is opgenomen dat dit na een jaar geĆ«valueerd wordt. Deze evaluatie heeft inmiddels plaats gevonden. Ter voorbereiding op het nieuwe beleid is gestart met een algemene inventarisatie. Genoemde inventarisatieronde is uitgevoerd door het externe bedrijf MB-all en is inmiddels afgerond. Op verzoek van de raad heeft er ook een onderzoek plaatsgevonden naar de wensen van de tijdelijke arbeidskrachten zelf. Vervolgens zijn er met de raad een aantal sessies gehouden ter voorbereiding van het nieuw op te stellen beleid. De resultaten van het voorgaande zijn opgenomen in het raadsvoorstel dat thans voorligt. In dit raadsvoorstel gaat het om algemene uitgangspunten oftewel de kaders vast te stellen. Vervolgens zijn deze algemene uitgangspunten verwerkt in een nadere uitwerkingsnotitie zoals die juridisch gezien, als uitvoering van het raadsvoorstel, door het college wordt vastgesteld.

Pagina opties