Vergadering RondeTafelGesprek 02-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Habets, Wilhelminastraat 11A te Baarlo
Tijd:19:30-21:00
Voorzitter:mevrouw Marie-José Kleinen-Heines, raadslid

AGENDAPUNTEN:

1 Bestemmingsplan dorpshart Grashoek 2013-018)(programma 1)

De raad heeft op 28 september 2010 het inrichtingsplan voor een nieuw dorpshart voor Grashoek vastgesteld, waarvoor de benodigde gelden beschikbaar zijn gesteld. De nieuwe inrichting van de dorpskern past niet in het nu geldende bestemmingsplan. In het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld de nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Grashoek en het ontwerp beeldkwaliteitplan vast te stellen. De ingekomen zienswijzen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen.

Aantekening:

De raad heeft op 28 september 2010 het inrichtingsplan voor een nieuw dorpshart voor Grashoek vastgesteld, waarvoor de benodigde gelden beschikbaar zijn gesteld. De nieuwe inrichting van de dorpskern past niet in het nu geldende bestemmingsplan. In het voorstel van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld de nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Grashoek en het ontwerp beeldkwaliteitplan vast te stellen. De ingekomen zienswijzen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen.

2 Aanvulling structuurvisie - regeling Glas voor Glas Limburg (2013-019)(programma 1)

De Regeling Glas voor Glas Limburg is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Glastuinbouw (BOG). Voor onze gemeente is er sprake van een nadere uitwerking van het Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas. De Regeling Glas voor Glas beoogt solitair gelegen glasopstanden in het buitengebied te verwijderen. Daarnaast moet de uitbreiding van solitair glas mogelijk blijven, zodat het buitengebied niet op slot raakt. Burgemeester en wethouders stellen voor de aanvulling van de structuurvisie Buitengebied vast te stellen.

Aantekening:

 De Regeling Glas voor Glas Limburg is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Glastuinbouw (BOG). Voor onze gemeente is er sprake van een nadere uitwerking van het Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas. De Regeling Glas voor Glas beoogt solitair gelegen glasopstanden in het buitengebied te verwijderen. Daarnaast moet de uitbreiding van solitair glas mogelijk blijven, zodat het buitengebied niet op slot raakt. Burgemeester en wethouders stellen voor de aanvulling van de structuurvisie Buitengebied vast te stellen.

3 (Actualisering) verordeningen IOAW en IOAZ, afstemming WWB, reïntegratie en participatie, misbruik en oneigenlijk gebruik (2013-021)(programma 2)h

In verband met gewijzigde wetgeving en door het aflopen van het raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping WWB 2012 is het noodzakelijk de WWB-, de IOAW en de IOAZ-verordening te actualiseren.. De actualisering van de verordening dragen bij aan de realisering van de uitvoeringsafspraken met betrekking tot het programma 2.1 Werk en Inkomen. Burgemeester en wethouders stellen voor de verordeningen zoals in het voorstel onder 1 tot en met 5 genoemd te wijzigen.

 

 

Aantekening:

In verband met gewijzigde wetgeving en door het aflopen van het raadsbesluit tijdelijke regels aanscherping WWB 2012 is het noodzakelijk de WWB-, de IOAW en de IOAZ-verordening te actualiseren.. De actualisering van de verordening dragen bij aan de realisering van de uitvoeringsafspraken met betrekking tot het programma 2.1 Werk en Inkomen. Burgemeester en wethouders stellen voor de verordeningen zoals in het voorstel onder 1 tot en met 5 genoemd te wijzigen.

 

 

Pagina opties