Vergadering RondeTafelGesprek 19-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal, ontvangsthal, gemeentehuis Panningen
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:dhr. Frits Berben, mevr. Tiny Valckx

AGENDAPUNTEN:

1 Locatie 1: raadzaal, voorzitter dhr. Frits Berben

11 Aanbod toekomstig zwemwater Peel en Maas (2013-093)

De toekomst van zwembad de Waterloat staat al geruime tijd op de agenda. In een voorstel van het college werd stapsgewijs richting gegeven aan een discussie over het toekomstig aanbod van zwemwater van Peel en Maas. Doel is het toekomstig lokaal aanbod van zwemwater voor wedstrijden en voor therapeutische doeleinden mogelijk te maken en met een terugtredende rol van de gemeente. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de analyse van de drie onderzoeksscenario’s vast te stellen.

12 Kaderstelling integrale veiligheid (2013-079)

De raad heeft het procesvoorstel voor de kaderstelling integrale veiligheid vastgesteld. De raad heeft ervoor gekozen om zelf een aantal aspecten van integrale veiligheid te verkennen. In de verkenningen is een aantal uitgangspunten en richtingen vastgelegd. Het college stelt voor om de ambities, doelen en uitvoeringsafspraken integrale veiligheid voor de periode 2013-2017 vast te stellen.

13 Voorlopig ontwerp peelbeeld Centrum Meijel (2013-100)

Vanaf 2011 is er in Meijel hard gewerkt aan de Meijelse toekomstvisie, resulterend in het boekje “Denk je aan Meijel”. Daarin wordt uitgesproken dat Meijel een herkenbaar dorp is en blijft in de Peel. Doel is het creëren van een levendig en aantrekkelijk centrum in het peeldorp waar het goed winkelen, vertoeven en recreëren is en waar het peelbeeld duidelijk aanwezig is, Wat resulteert dat er meer mensen naar Meijel komen om te wonen, winkelen en recreëren. Burgemeester en wethouders stellen voor het voorlopig ontwerp peelbeeld centrum Meijel vast te stellen.

2 Locatie 2: ontvangsthal, voorzitter mevr. Tiny Valckx

21 Invoering reclamebelasting (2013-094)

De Stichting Centrum Management Panningen (CMP) heeft in goed overleg met Winkeliersvereniging Panningen (WCP) en overige belanghebbenden een nieuw businessplan opgesteld. Het plan is gebaseerd op de uitgangspunten van de ‘Structuurvisie Centrum Panningen 2020’. In het businessplan staan de ambities en doelstellingen verwoord met de daarbij behorende invulling van activiteiten en projecten in het centrum. De plannen in het nieuwe businessplan overstijgen de huidige ambities van het Centrum Management. Voor de invulling hiervan is extra financiering noodzakelijk vanaf 2014. WCP en CMP willen derhalve een Ondernemersfonds instellen om de gezamenlijke activiteiten en projecten ook gezamenlijk te betalen. De raad is gevraagd om een collectieve reclamebelasting in te stellen ter financiering hiervan

22 Implementatie Drank- en horecawetgeving (2013-092)

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Op grond hiervan zijn gemeenten verplicht binnen één jaar na het inwerkingtreden van de wet een verordening paracommercie op te stellen en vóór 01-07-2014 en vervolgens elke vier jaar, gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid (Fit en Vitaal+ 2013-2016), een preventie- en handhavingplan alcohol vaststellen.

23 Harmonisatie en vernieuwen van beleid buitensportaccommodaties voorvoetbal, tennis en hockey (2013-097)

In december 2010 zijn de beleidskaders vastgesteld voor het gemeentelijk subsidie- en accommodatiebeleid. Voor het accommodatiebeleid betreft het een negental kaders die verder in dit voorstel zijn weergegeven. Deze kaders gelden onder meer voor de harmonisatie van het beleid voor de zeventien buitensportaccommodaties voetbal, tennis en hockey. De raad is vanaf 2011 via informatieve sessies en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De tot nu toe uitgebrachte nieuwsbrieven liggen ter inzage. Het is nu van belang om de uitgangspunten vast te stellen die de basis vormen voor de uitwerking van de geschetste harmonisatie en privatisering. 

Pagina opties