Vergadering RondeTafelGesprek 10-09-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal De Houbereij, Kerkstraat 68 te Panningen
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:de heer Lou Simons

AGENDAPUNTEN:

1 Definitief beleidsadvies informele zorg (programma 3, 2013-064)

In het kader van het Wmo prestatieveld 4 is in 2008 het prestatieontwerp Mantelzorg en Vrijwilligers vastgesteld. Informele zorg, waar Mantelzorg deel van uitmaakt, is een onderdeel van ‘Leven in het dorp’, Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ) in Peel en Maas. Vijf jaar na het verschijnen is gekeken in welke mate deze beleidsnota nog actueel is en mogelijk aangepast moet worden aan de huidige tijd, mede n.a.v. vragen van de raad of de gemeente een integraal beleid voert ten aanzien van een mantelzorgvriendelijk (huisvestings-)klimaat.

2 Krediet dorpsdagvoorziening MFA Maasbree (programma 3, 2013-065)

In het Hart voor Maasbree wordt onder andere een Multifunctionele Accommodatie (MFA) gerealiseerd. De MFA omvat een gemeenschapsvoorziening met (multifunctionele) verenigingsruimten, een grote zaal, gymzaal, speellokaal en horeca. De stichting MFA (voorheen Kartrekkersgroep MFA) is beoogd bouwheer en toekomstig eigenaar/exploitant.

3 Pilot project Irenehof te Panningen huisvesting woonurgente groepen (programma 2, 2013-063)

Tijdens de vergadering van 12 maart jl. heeft de gemeenteraad de hoofduitgangspunten vastgesteld inzake het beleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten. In dat besluit is de visie vastgelegd dat de gemeente het realiseren van accommodaties op locaties die de integratie bevorderen en die kwalitatief zijn ingericht op langer verblijf met als uitgangspunten een mix van woonurgente groepen zal faciliteren, bevorderen en stimuleren. Omdat dit bij vaststelling nog niet verder, concreter kon worden uitgedrukt is aan u toegezegd dat er concrete voorstellen zullen worden voorgelegd die invulling geven aan deze visie.

4 Onttrekking gedeelte van de Galeiweg ten behoeve van Kasteel De Berckt te Baarlo (programma 1, 2013-062)

De Galeiweg is een openbare weg en komt voor in de “Wegenlegger”
Deze weg wordt momenteel als openbaar (toegangs)weg gebruikt naar het Kasteel de Berckt. Bij verkoop van een gedeelte van de Galeiweg dient deze openbare weg onttrokken te worden uit de Wegenlegger.

5 Bestemmingsplan nieuw agrarischbedrijf aan de Sevenumsedijk in Maasbree (programma 1, 2013-069)

Bij besluit van 23 november 2010 heeft de raad van de gemeente Peel en Maas het bestemmingsplan “Nieuw agrarisch bedrijf aan de Sevenumsedijk te Maasbree” vastgesteld. Dit plan voorzag in de nieuwvestiging van een plantenkwekerij op een perceel aan de Sevenumsedijk. Tegen dit vaststellingsbesluit is vervolgens beroep in gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft dit beroep vervolgens gegrond verklaard en voornoemd vaststellingsbesluit vernietigd. Omdat voornoemde uitspraak van de Afdeling voldoende aanwijzingen gaf om het plan te repareren zodat het in een eventuele nieuwe beroepsprocedure alsnog overeind zou blijven, is ingezet op aanpassing van het bestemmingsplan in overeenstemming met het gestelde in de uitspraak van de Afdeling. Het plan is daarop gewijzigd en opnieuw als ontwerp in procedure gebracht.

Als eerste treft u bijgevoegd drie aangepaste stukken (strekt ter vervanging aan) Voor alle duidelijkheid zijn deze stukken boven aan de lijst van reeds geplaatste stukken neergezet. Het betreft de volgende stukken:

- 2013-069 4 Nota zienswijzen ambts wijzigingen strekt ter vervanging

- 2013-069 6 Planvoorschriften bp  S'dijk  strekt ter vervanging

- 2013-069 7 plankaart Sevenumsedijk strekt ter vervanging

Bijgevoegde documenten

Pagina opties